เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564
 
1. หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564
2. แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564
     2.1 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนงบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กผง.1)
     2.2 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนระหว่างหมวดหรือเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี (กผง.2) 
     2.3  แบบฟอร์มส่วนงานขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย (กผง.3)  
     2.4 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงภายในส่วนงาน (กผง.4) 
3. เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564
     3.1 งบประมาณรายรับ ภาคปกติ (งปม.6202)
     3.2 งบประมาณรายจ่าย ภาคปกติ (งปม.6203)
     3.3 งบประมาณรายรับ ภาคพิเศษ (งปม.6204)
     3.4 งบประมาณรายจ่าย ภาคพิเศษ (งปม.6205)