สรุปผลการศึกษาจำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น)  

   
        วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน
  คณะเกษตร   คณะเกษตร กำแพงแสน
  คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะประมง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  คณะวนศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  คณะวิทยาศาสตร์   คณะประมง กำแพงแสน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โครงการสหวิทยาการ
  คณะศึกษาศาสตร์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
  คณะเศรษฐศาสตร์  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  คณะสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ
  คณะสัตวแพทยศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  คณะสิ้งแวดล้อม   คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
  โครงการสหวิทยาการ    
    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      ส่วนกลางวิทยาเขต
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
      คณะสาธารณสุขศาสตร์