สรุปผลการศึกษาจำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น)  

   
        วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน
  คณะเกษตร   คณะเกษตร กำแพงแสน
  คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  คณะประมง   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  คณะวนศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  คณะวิทยาศาสตร์   คณะประมง กำแพงแสน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โครงการสหวิทยาการ
  คณะศึกษาศาสตร์  
  คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ
  คณะสังคมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  คณะสัตวแพทยศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
  คณะสิ่งแวดล้อม  
  โครงการสหวิทยาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      ส่วนกลางวิทยาเขต
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ