การตรวจสอบยืนยันข้อมูลโครงสร้างองค์กรเพื่อจัดทำระบบข้อมูลมาตรฐานกลาง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
1. บันทึกข้อความ
2. ข้อมูลโครงสร้างบางเขน
3. ข้อมูลโครงสร้างวิทยาเขตกำแพงแสน
4. ข้อมูลโครงสร้างวิทยาเขตศรีราชา
5. ข้อมูลโครงสร้างเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
6. ข้อมูลโครงสร้างองค์กรของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์