ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    1. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม
    2. แบบฟอร์มคำของบลงทุน 
    3. หน่วยงานที่ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ  
    4. นโยบายการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    5. ลักษณะของโครงการในแผนงานบูรณาการ
    6. คำอธิบายและวิธีการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการ ประจำปี 2565
    7. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
    8. ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดของรัฐบาล
    9. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ฉบับเต็ม
    10. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ฉบับย่อ
    11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
    12. สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
    13. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    14. ผังความเชื่อมโยงปี 2563 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา
    15. แผนปฏิบัติการ 5 ปี มก
    16. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
    17. ตัวอย่างแผนงานยุทธศาสตร์
    18. ตัวอย่างผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ เล่ม 18 (1)
    19. ตัวอย่างผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ เล่ม 18 (2)