เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
1. บันทึกแจ้งงบประมาณได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณแผ่นดิน)
2. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563