เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2564
และ
การเตรียมการจ้ดทำงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2565
 
1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2564
2. การนำเสนอประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2564
     และการเตรียมการจัดทำงบประมาณปีบัญชี พ.ศ. 2565