แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
1. แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการพิจารณาจากสภา มก.
2. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 4 ปี